Algemene voorwaarden van:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Weborama Nederland B.V., 

statutair gevestigd en kantoorhoudend Keizersgracht 256, 1016EV Amsterdam, inschrijfnummer KvK 34214606

1         Algemeen, definities

1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, offerte en op elke overeenkomst van opdracht tot het verrichten van werkzaamheden c.q. tot het leveren van diensten van Weborama Nederland B.V., hierna te noemen “Weborama”.

2.     De opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”. Onder de wederpartij wordt verstaan: iedere (rechts)persoon die met Weborama een overeenkomst heeft afgesloten of wenst af te sluiten of voor wie Weborama een aanbieding of offerte doet, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en/of erfgenamen.

3.     Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

4.     Onder “de uiting” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de door de wederpartij, of een door hem ingeschakelde derde, vervaardigde advertentie die door Weborama van een softwarematige schil is of wordt voorzien c.q. de door de wederpartij, of een door hem ingeschakelde derde, met behulp van de Weborama software vervaardigde of verbeterde advertentie.

5.     Onder “campagne” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de digitale mediacampagne waarbij met behulp van door Weborama te leveren techniek de uitingen worden vertoond op de door de wederpartij gewenste websites.

6.     Onder “Weborama software” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de speciaal door Weborama ontwikkelde standaard programmatuur en datasets en analysetools waarmee de uitingen kunnen worden vervaardigd en/of verbeterd, beheerd en/of gemeten.

7.     Onder ”materialen” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de door Weborama te vervaardigen adviezen, analyses, berekeningen, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, ontwerpen e.d.. Deze materialen kunnen zowel schriftelijk, digitaal als op andere gegevensdragers worden vastgelegd, zoals op cd-roms, dvd’s, USB-sticks e.d..

8.     Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

9.     Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen deelopdrachten c.q. vervolgopdrachten.

10.  Indien Weborama deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft gesteld is er sprake van een bestendige handelsrelatie. Weborama hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

2         Aanbiedingen, offertes

1.     Alle aanbiedingen c.q. offertes van Weborama zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een aanbieding c.q. offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft Weborama het recht het aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.     Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is Weborama gerechtigd de in het aanbod vermelde prijzen, tarieven en/of (op)lever(ings)termijnen aan te passen.

3.     Aanbiedingen, offertes, prijzen en tarieven gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten.

4.     Getoonde voorbeelden, ontwerpen of afbeeldingen van de uitingen, opgaven van functionaliteiten en capaciteiten evenals andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Weborama zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.

5.     De in het vorige lid genoemde voorbeelden blijven te allen tijde het (intellectuele) eigendom van Weborama en dienen op eerste verzoek van Weborama kosteloos te worden geretourneerd. Het maken van kopieën hiervan, op welke wijze dan ook, is te allen tijde verboden.

6.     Weborama heeft het recht de kosten verbonden aan de aanbieding c.q. offerte bij de wederpartij in rekening te brengen, mits Weborama de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.

3         Totstandkoming overeenkomsten

1.     De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij de door Weborama gedane aanbieding schriftelijk heeft geaccepteerd door het ondertekenen of schriftelijk accorderen van de opdrachtbevestiging c.q. de overeenkomst, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van de aanbieding. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt van de aanbieding, komt de overeenkomst eerst tot stand indien Weborama uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.

2.     Indien de wederpartij zonder daaraan voorafgaande aanbieding aan Weborama een opdracht verstrekt, is Weborama eerst aan deze opdracht gebonden nadat zij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.

3.     De opdrachtbevestiging c.q. overeenkomst wordt geacht de afspraken tussen partijen juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.

4.     In de opdrachtbevestiging c.q. overeenkomst zal in ieder geval worden opgenomen een omschrijving van de aan te passen advertentie (de uiting), de verwachte looptijd van de overeenkomst, de totale prijs van de technische fee op basis van CPA (cost per action), CPM (cost per mille), de vaste prijs of enig ander afrekenmodel en het verwachte aantal te vertonen uitingen.

5.     Aanvullingen op of wijzigingen van deze algemene voorwaarden c.q. de overeenkomst binden Weborama eerst nadat deze schriftelijk aan de wederpartij zijn bevestigd.

6.     Weborama noch de wederpartij is gerechtigd de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en/of verplichtingen zonder toestemming van de andere partij aan een derde over te dragen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen of in deze voorwaarden anders is bepaald

4         Prijzen, tarieven

1.     De in de aanbiedingen c.q. overeenkomst vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals kosten in verband met het opstarten van de campagne (start-up kosten), administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.

2.     De in een aanbiedingen of overeenkomst genoemde prijzen c.q. tarieven gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten of nieuwe opdrachten.

3.     Bij verlenging van een opdracht worden de dan geldende prijzen c.q. tarieven gehanteerd. Een prijs- c.q. tarieflijst wordt op verzoek toegezonden.

4.     De prijs c.q. het tarief is gebaseerd op het vooraf door de wederpartij aangegeven aantal acties en/of vertoonde uitingen. Indien volgens de meetresultaten van het Weborama meetsysteem het daadwerkelijke aantal vertoonde uitingen hoger blijkt te zijn dan het vooraf aangegeven aantal vertoonde uitingen, zal op basis van nacalculatie een factuur worden verstuurd, waarbij het daadwerkelijke aantal vertoonde uitingen in rekening wordt gebracht.

5.     Ingeval er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal in rekening gebrachte acties en/of vertoonde uitingen, zijn de meetresultaten van Weborama bindend. Een en ander behoudens tegenbewijs door de wederpartij.

6.     Weborama behoudt zich het recht voor om haar in de prijs- c.q. tarieflijst opgenomen prijzen of tarieven op elk moment te wijzigen. Een dergelijke wijziging heeft geen gevolgen voor lopende overeenkomsten.

7.     Bij duurovereenkomsten van langer dan 3 maanden, is Weborama gerechtigd de hiervoor geldende prijzen c.q. tarieven periodiek aan te passen. Weborama zal de wederpartij hierover uiterlijk één maand voor ingangsdatum van de prijs- of tariefwijziging schriftelijk informeren. Indien de wederpartij niet akkoord gaat met de aangekondigde prijs- of tariefwijziging, is hij gerechtigd de overeenkomst binnen 10 werkdagen na datum van deze kennisgeving tegen de in de kennisgeving vermelde ingangsdatum op te zeggen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.

5         Inhoud dienstverlening

1.     Weborama heeft speciale Weborama software ontwikkeld waarmee de wederpartij, of een door de wederpartij ingeschakelde derde zoals een reclamebureau of een mediabureau, een eigen uiting kan ontwikkelen of verbeteren of deze beter kan richten op bepaalde groepen gebruikers.

2.     De wederpartij kan, als onderdeel van de dienstverlening van Weborama, deze software kosteloos gebruiken voor het zelf vervaardigen c.q. verbeteren of door een creatief bureau of mediabureau laten vervaardigen c.q. verbeteren van de eigen uiting, die vervolgens aan Weborama worden aangeleverd om tijdens de campagne te worden weergegeven op de overeengekomen websites.

3.     Weborama kan ook zelf in opdracht van de wederpartij een softwarematige schil om een reeds bestaande uiting van de wederpartij plaatsen.

4.     De technische eisen en specificaties waaraan de door de wederpartij aan te leveren uiting moeten voldoen, zullen in de overeenkomst worden bepaald.

5.     Weborama zal zich inspannen de overeenkomst zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren. Weborama kan echter niet garanderen dat de Weborama software ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal functioneren of dat steeds alle fouten en gebreken worden verbeterd. Verder kan Weborama niet garanderen dat de resultaten van het gebruik van de Weborama software altijd accuraat en/of betrouwbaar zijn of dat de software geschikt is voor het feitelijke en/of beoogde gebruik. De Weborama software wordt geleverd zonder enige garantie en het gebruik hiervan is voor eigen risico van de wederpartij.

6.     Weborama ondersteunt vervolgens met de door haar ontwikkelde techniek de technische weergave van de uitingen die met behulp van de Weborama software zijn vervaardigd of verbeterd op door de wederpartij aangegeven websites gedurende de met de wederpartij overeengekomen campagneduur.

6         Inschakeling derden

Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Weborama het recht bepaalde werkzaamheden of diensten door derden, zoals een RTB platform, een SSP, ad-exchanges, services providers, webhosts of andere dienstverleners, te laten verrichten c.q. leveren. Een en ander ter       beoordeling van Weborama.

7         Verplichtingen wederpartij

1.     De wederpartij dient ervoor te zorgen dat:

a.    hij de voor uitvoering van de overeenkomst benodigde uiting en alle overige informatie, gegevens en documentatie tijdig per e-mail of via webinterface of op andere door Weborama gewenste wijze aan Weborama aanlevert;

b.    eventuele door de wederpartij aan Weborama verstrekte gegevensdragers, elektronische bestanden e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten;

c.     de aan te leveren uiting voldoet aan de technische eisen en specificaties, zoals in de overeenkomst vastgesteld;

d.    de aan te leveren uiting uitsluitend met behulp van Weborama software is vervaardigd of verbeterd;

2.     De wederpartij draagt er zorg voor, dat de door hem verstrekte gegevens juist en volledig zijn en vrijwaart Weborama voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn hiervan.

3.     Indien niet tijdig aan lid 1 en/of lid2 van dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is Weborama gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en/of de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden c.q. overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.

4.     De wederpartij is er voor verantwoordelijk dat de uiting voldoet aan de (Europese) banner standaarden en vrijwaart Weborama voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet voldoen aan deze standaarden.

5.     De wederpartij is uitdrukkelijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud (content) van de aangeleverde uiting en de inhoudelijke weergave van deze uiting en de daarbij horende verwijzing naar websites welke door middel van de dienstverlening Weborama direct of indirect worden bereikt. Het is de wederpartij daarbij verboden:

a.    zich te gedragen in strijd met de ‘netiquette’;

b.    informatie te verspreiden, toegankelijk te maken en/of aan te bieden – al dan niet via de uitingen of reclame van derden op de website – die in strijd is met de Nederlandse wet- en regelgeving;

c.    zich bezig te houden met ‘hacking’, waaronder het zich ongeautoriseerd toegang verschaffen tot computersystemen, software en/of data van derden;

d.    reclame, berichten en/of meningen te verspreiden op een manier die kan worden aangemerkt als ‘spamming’;

e.    via de dienstverlening van Weborama aan te sporen tot dan wel zich bezig te houden met overige illegale activiteiten c.q. activiteiten die schadelijk kunnen zijn voor de server van Weborama dan wel voor enige andere server aangesloten op het internet, waaronder verwijzingen naar c.q. het aanbieden van zogenaamde ‘pirated’ software, ‘hacker’-programma’s, -archieven of ‘warez’-sites;

f.     zich op een andere wijze schuldig te maken aan enig strafbaar feit, waaronder mede begrepen het verspreiden en toegankelijk maken van informatie die in strijd is met de openbare orde of de goede zeden dan wel discriminerend van aard is.

6.     Waar Weborama persoonsgegevens verwerkt van de uiteindelijke (potentiële) wederpartijen of bezoekers van de wederpartij of haar opdrachtgevers, zal Weborama deze gegevens verwerken namens de wederpartij en/of haar opdrachtgevers en daarbij aan haar verplichtingen als bewerker op grond van geldende privacyregelgeving voldoen, waaronder door het treffen van passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. De wederpartij garandeert dat zij alle wettelijke voorschriften betreffende de verwerking van persoonsgegevens, met inbegrip van de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet, volgt. Meer specifiek betekent dit dat wanneer Weborama tags worden geplaatst, de wederpartij ervoor zorg draagt dat zij alle benodigde informatie over het gebruik van gegevens verstrekt aan de uiteindelijke (potentiële) wederpartijen of bezoekers van de wederpartij en/of haar opdrachtgevers, en waar nodig dat de juiste toestemming voor de verwerking van deze gegevens wordt verkregen, hetzij rechtstreeks door de wederpartij dan wel door de (distributie)partner die de beste mogelijkheid heeft om deze toestemming te verkrijgen.

7.     De wederpartij zal Weborama schadeloos stellen in verband met en vrijwaren van claims, inclusief voor kosten van juridische bijstand, die verband houden met het niet verstrekken van de benodigde informatie aan en/of de krijgen van de benodigde toestemming van gebruikers, de inhoud (content) van de uiting, de realisatie van de uiting en/of met de manier waarop de wederpartij gebruik maakt van de door Weborama geleverde dienstverlening.

8.     Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en Weborama nalaat van de wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het recht van Weborama om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

9.     De wederpartij is ervoor verantwoordelijk dat de (inhoud van de) uiting geen inbreuk maakt op auteursrechten en/of overige intellectuele eigendomsrechten van derden en vrijwaart Weborama voor alle aanspraken van derden ter zake. De wederpartij is verantwoordelijk voor het afkopen van eventuele auteursrechten.

8         Waarborgen privacy Weborama

1.     Weborama verzamelt en bewaart de informatie die aan onze servers wordt verstuurd of die door onze servers wordt verwerkt om de Weborama software aan de wederpartij te leveren. De verzamelde gegevens worden niet geruild, verkocht of op een andere manier aan derden ter beschikking gesteld, anders dan zoals hierboven onder gebruik en delen data toegelicht en tenzij noodzakelijk voor het verlenen van de dienst aan de wederpartij. Dit betekent onder meer dat bepaalde informatie door de technologieleveranciers van Weborama wordt opgeslagen of verzonden, waarbij deze altijd zijn gebonden aan geheimhouding en de verplichting om de door Weborama verstrekte informatie alleen volgens haar instructies te verwerken.

2.     Weborama gebruikt de geaggregeerde gegevens van de Weborama software om deze te verbeteren. Deze gegevens worden geanonimiseerd en nooit op individueel (campagne of web property) niveau met andere wederpartijen gedeeld. Weborama aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens wederpartij voor het delen van deze gegevens.

9         Risico van opslag informatie

1.     Weborama zal de van de wederpartij ontvangen uitingen c.q. overige informatie, gegevens en/of documentatie gedurende de looptijd van de overeenkomst op zorgvuldige wijze opslaan en bewaren en alle redelijkerwijs te nemen maatregelen (laten) treffen teneinde ongewenste toegang (bijvoorbeeld door hackers) tot deze uiting, informatie c.q. gegevens en/of documentatievoorkomen.

2.     Weborama is echter nimmer aansprakelijk voor verlies of tenietgaan van deze uiting c.q. deze informatie c.q. gegevens en documentatie – al dan niet door hackers -, tenzij dit te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Weborama of haar leidinggevend personeel op directieniveau. De wederpartij dient er te allen tijde voor te zorgen dat hij het origineel of een kopie behoudt van de aan Weborama verstrekte uiting c.q. overige informatie, gegevens en/of documentatie.

10         (Op)leveringstermijnen, termijnen van weergave

1.     Weborama zal zich inspannen om binnen vijf werkdagen na ontvangst van de definitieve versie van de uiting van de wederpartij, deze uiting softwarematig klaar te maken en aan de wederpartij te retourneren c.q. op te leveren. De uiting geldt als opgeleverd op het moment dat deze gebruiksklaar is en gereed is om te worden weergegeven in een mediacampagne.

2.     Deze opleveringstermijn, alsmede overige leveringstermijnen met betrekking tot te leveren materialen, is c.q. zijn geen fatale termijnen. Indien Weborama de overeengekomen prestatie niet of niet tijdig levert, dient Weborama door de wederpartij schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij aan Weborama nog een redelijke termijn wordt gegund om haar (op)leveringsverplichtingen alsnog na te komen.

3.     Indien de wederpartij meerdere concept versies van de uitingen aanlevert voordat de definitieve versie wordt aangeleverd, heeft dit tot consequentie dat de overeengekomen opleveringstermijn wordt verlengd en dat Weborama gerechtigd is haar extra kosten als meerwerk in rekening te brengen.

4.     Indien de door de wederpartij aangeleverde uiting volledig aan alle technische eisen en specificaties voldoet, is Weboramagehouden, behoudens in geval van overmacht, de campagne technisch weer te geven op de daartoe overeengekomen data en tijdstippen. Indien Weborama dreigt de campagne niet op de overeengekomen data en tijdstippen te kunnen weergeven, zal Weborama in overleg met de wederpartij passende maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de campagne op aangepaste wijze tijdig kan worden uitgevoerd.

5.     Iedere aansprakelijkheid van Weborama voor schade ten gevolge van het niet tijdig opleveren van de uiting c.q. het niet tijdig weergeven van de campagne, is uitdrukkelijk beperkt tot maximaal de overeengekomen prijs voor de uitvoering van de opdracht.
In geval van een duurovereenkomst met een looptijd van langer dan drie maanden is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de overeengekomen prijs die over de laatste drie maanden verschuldigd is.

11         Voortgang, uitvoering overeenkomst

1.     Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de werkzaamheden wordt vertraagd doordat:

a.    Weborama niet tijdig de uiting c.q. alle overige noodzakelijke informatie, gegevens of documentatie van de wederpartij heeft ontvangen;

b.    de door de wederpartij of door hem ingeschakelde derde aangeleverde uiting niet voldoet aan de door Weborama gestelde technische eisen en specificaties;

c.    Weborama niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen;

d.    er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen;

heeft Weborama recht op een zodanige verlenging van de (op)leveringstermijn als redelijkerwijs voortvloeit uit die omstandigheden en is zij gerechtigd de hiermee gemoeide kosten en schade bij de wederpartij in rekening te brengen.

2.     Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij moet worden bespoedigd, is Weborama gerechtigd de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening te brengen bij de wederpartij.

3.     Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de werkzaamheden of diensten als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kunnen worden uitgevoerd c.q. (op)geleverd, zal Weborama met de wederpartij in overleg treden over wijziging van de overeenkomst. Weborama zal de wederpartij daarbij informeren over de gevolgen van de wijziging voor de overeengekomen prijzen, tarieven en de overeengekomen opleveringstermijnen. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge hiervan onmogelijk is geworden, heeft Weborama in ieder geval recht op volledige vergoeding van de reeds door haar verrichte werkzaamheden c.q. de reeds geleverde diensten.

12         Meerwerk

1.     Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit de opdracht voortvloeiende extra werkzaamheden die niet zijn opgenomen in de aanbieding, offerte of opdracht. Onder meerwerk valt in elk geval werkzaamheden verricht in verband met een campagne indien minder dan 80% van de met wederpartij gebudgetteerde of voorspelde CPA of CPM wordt bereikt; deze wordt tegen het dan geldende uurtarief en op basis van nacalculatie in rekening gebracht. Ander meerwerk dient schriftelijk tussen Weborama en de wederpartij overeengekomen te worden.Weborama is pas gebonden aan mondelinge afspraken nadat zij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd of zodra Weborama – zonder tegenwerping van de wederpartij – met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.

2.     Onder meerwerk wordt in ieder geval begrepen het aanleveren van een of meerdere concept versies van de uiting door de wederpartij, voordat de definitieve versie door Weborama kan worden bewerkt.

3.     Verrekening van meerwerk geschiedt ineens bij de eindafrekening, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

13         Klachten

1.     De wederpartij is verplicht de (werking van de) uiting direct na retour ontvangst c.q. oplevering te controleren en eventuele zichtbare fouten en onvolkomenheden binnen 24 uur na ontvangst schriftelijk aan Weborama te melden.

2.     Klachten ten aanzien van het functioneren van de Weborama software waarmee de uiting is vervaardigd of verbeterd, dienen eveneens direct na ontdekking doch uiterlijk binnen 24 uur na gebruikmaking van deze software c.q. oplevering van de uiting schriftelijk aan Weborama te worden gemeld.

3.     Alle klachten ten aanzien van de voor de campagne verrichte werkzaamheden c.q. geleverde techniek dienen eveneens direct na ontdekking – doch uiterlijk binnen 2 weken na afloop van de campagne – schriftelijk aan Weborama te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij.

4.     Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan Weborama is gemeld, wordt de Weborama software geacht naar behoren te functioneren en wordt de uiting geacht aan de overeenkomst te beantwoorden. Tevens wordt de uiting alsdan geacht conform de overeenkomst te zijn weergegeven en wordt de technische ondersteuning van de weergave van de uiting geacht naar behoren te zijn uitgevoerd.

5.     Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

6.     De wederpartij dient Weborama in staat te stellen de klacht te onderzoeken en in dit kader alle voor de klacht relevante informatie aan Weborama te verstrekken.

7.     Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van de (werking van de) uiting c.q. de technische ondersteuning van de campagne en/of de hiervoor verleende diensten indien aan deze uiting na oplevering nog (technische of softwarematige) wijzigingen zijn aangebracht door de wederpartij of derden en/of deze uiting c.q. deze campagne geheel of gedeeltelijk door de wederpartij of derden is bewerkt.

8.     Geen klachten zijn mogelijk over het feit dat de uiting niet of niet volledig wordt weergegeven, indien dit wordt veroorzaakt doordat de configuratie van de bezoeker van de website waarop de uiting wordt weergegeven is verouderd of anderszins onvoldoende is om de uiting te kunnen bekijken.

14         Garanties

1.     Weborama zal zich inspannen de overeenkomst zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, maar geeft ten aanzien van deze leveringen, werkzaamheden en/of diensten nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.

2.     De wederpartij staat gedurende de garantietermijn van 3 maanden in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van de uiting en de technische ondersteuning van de weergave van deze uiting in het kader van de campagne.

3.     Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde diensten van derden, baseert Weborama zich op de informatie die de derden (zoals een RTB platform, SSP, ad-exchange, services provider, webhost of andere dienstverlener) hierover verstrekt. Indien voor deze dienstverlening door de betreffende derde bepaalde garanties worden afgegeven, zullen deze garanties op gelijke wijze tussen partijen gelden. Weborama zal de wederpartij hierover informeren.

4.     Ingeval door de wederpartij terecht een beroep wordt gedaan op de garantiebepalingen, zal Weborama kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van de uiting c.q. het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen ondersteuning van de campagne of overige diensten, dan wel voor restitutie van of een reductie op de hiervoor overeengekomen prijs. Een en ander ter keuze van Weborama. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.

15         Aansprakelijkheid

1.     Buiten de expliciet overeengekomen c.q. door Weborama gegarandeerde resultaten, capaciteiten, functionaliteiten of kwaliteitseisen, aanvaardt Weborama geen enkele aansprakelijkheid.

2.     Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel is Weborama slechts aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van Weborama voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.

3.     De wederpartij is gehouden al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.

4.     Indien Weborama aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van Weborama te allen tijde beperkt tot maximaal het gefactureerde bedrag voor de uiting c.q. de verrichte werkzaamheden en/of dienstverlening ten behoeve van de campagne.

5.     In afwijking van lid 4, wordt bij duurovereenkomsten met een looptijd van langer dan 3 maanden de aansprakelijkheid van Weborama beperkt tot de over de laatste 3 maanden verschuldigde prijs.

6.     De wederpartij dient Weborama uiterlijk binnen 3 maanden nadat hij bekend is geworden met c.q. bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken.

7.     Weborama is nooit aansprakelijk voor schade ten gevolge van fouten of onvolkomenheden in de dienstverlening door het RTB platform, de SSP, de ad-exchange, webhosts, serviceproviders, de uitgever/exploitant van de website, het creatieve- of mediabureau of andere derden die van invloed zijn op de weergave van de campagne.

8.     De wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie, noch Weborama op andere gronden aansprakelijk stellen, indien de schade is ontstaan:

a.    door ondeskundig gebruik van de uiting c.q. het resultaat van de werkzaamheden en/of dienstverlening of gebruik van de uiting of voornoemd resultaat in strijd met de door of namens Weborama verstrekte adviezen, aanwijzingen e.d.;

b.    door fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan Weborama aangeleverde of voorgeschreven uitingen, gegevens, gegevensdragers e.d.;

c.    door aanwijzingen of instructies door of namens de wederpartij;

d.    doordat door of namens de wederpartij bewerkingen aan de uiting c.q. technische weergave van de campagne zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Weborama.

9.     De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in lid 8 van dit artikel volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Weborama uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.

10.  De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Weborama of haar leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Weborama de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.

16         Betaling

1.     Weborama is te allen tijde gerechtigd om (gedeeltelijke) vooruitbetaling van 30% van de prijs c.q. het tarief of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen.

2.     Betaling dient binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.

3.     Betaling dient te geschieden middels storting of overmaking op een door Weborama aan te wijzen bankrekening. De op de afschriften van Weborama aangegeven valutadatum geldt als betaaldatum.

4.     Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 2 bedoelde termijn niet volledig is betaald, is de wederpartij aan Weborama een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 1% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.

5.     Indien na aanmaning door Weborama betaling alsnog uitblijft, is Weborama bovendien gerechtigd aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

6.     De in het vorige lid bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen bij vorderingen met een hoofdsom van maximaal € 25.000,00:

a.    15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);

b.    10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;

c.    5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;

d.    1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 15.000,00 van de vordering.

7.     Indien de hoofdsom meer bedraagt dan € 25.000,00, is Weborama gerechtigd aan de wederpartij over de eerste € 25.000,00 buitengerechtelijke incassokosten conform lid 5 van dit artikel te berekenen en voor het meerdere buitengerechtelijke incassokosten ter grootte van 10% over dat meerdere aan de wederpartij in rekening te brengen.

8.     Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten is Weborama gerechtigd na verloop van 1 jaar de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform lid 4 van dit artikel cumulatief opgebouwde vertragingsrente.

9.     Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, is Weborama gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de betaling alsnog is geschied dan wel de wederpartij hiervoor deugdelijke zekerheidheeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft Weborama eveneens indien zij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.

10.  Ingeval er bij een duurovereenkomst sprake is van het uitblijven van volledige betaling, zal Weborama de wederpartij schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen waarbinnen de wederpartij alsnog tot betaling dient over te gaan. Ingeval betaling na verloop van deze redelijke termijn wederom achterwege blijft en de betalingsachterstand 3 termijnen of meer bedraagt, is Weborama gerechtigd haar dienstverlening na schriftelijke kennisgeving hiervan aan de wederpartij op te schorten totdat volledige betaling is geschied of hiervoor deugdelijke zekerheid is gesteld. Bovendien is Weborama alsdan gerechtigd om de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring te ontbinden. Onder opschorting kan in dit kader onder meer worden verstaan het blokkeren van de door Weborama voor de wederpartij te verzorgen campagnes of andere diensten. Alle schade die Weborama hierdoor lijdt evenals de kosten van herstarten c.q. het heractiveren van de dienstverlening zijn voor rekening van de wederpartij.

17         Intellectuele eigendomsrechten

1.     Weborama is en blijft de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten en overige rechten (waaronder rechten van geheime bedrijfsinformatie) die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot de door Weborama ontwikkelde standaard Weborama software of specifiek voor de wederpartij ontwikkelde software, alsmede de materialen en overige in het kader van de overeenkomst geleverde diensten c.q. verrichte werkzaamheden. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.     Aan wederpartij wordt een niet-exclusief gebruiksrecht van de Weborama software verleend. Ten aanzien van specifiek voor wederpartij ontwikkelde software kan in de overeenkomst een andere regeling worden overeengekomen.

3.     Dit niet-exclusieve gebruiksrecht op de Weborama software omvat uitsluitend het recht de Weborama software te laden, in beeld te brengen of methodes en/of werkwijzen in de Weborama software , na overleg met Weborama, te verbeteren of aan te passen. De wederpartij zal de software daarbij niet wijzigen.

4.     De Weborama software mag door de wederpartij uitsluitend worden gebruikt op die verwerkingseenheid waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Bij gebreke van een overeenkomst daaromtrent geldt de verwerkingseenheid van de wederpartij, waarop de Weborama software voor het eerst is gebruikt, als verwerkingseenheid waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Bij eventuele storingen kan de Weborama software tijdelijk op een andere verwerkingseenheid worden gebruikt.

5.     Het gebruiksrecht is zonder schriftelijke toestemming van Weborama niet aan derden overdraagbaar. Het is de wederpartij niet toegestaan de Weborama software te verkopen, te verhuren, te vervreemden, te bezwaren met een beperkt recht of anderszins in zekerheid over te dragen of in (sub)licentie te geven. Voorts is het de wederpartij verboden om de Weborama software aan derden ter beschikking te stellen, derden de mogelijkheid te bieden de Weborama software te gebruiken of op enige andere wijze de Weborama software ten behoeve van derden te gebruiken.

6.     De broncode van de Weborama software wordt nimmer aan de wederpartij ter beschikking gesteld.

7.     De wederpartij is niet gerechtigd de door Weborama geleverde of vervaardigde materialen te gebruiken buiten de context van de overeenkomst. Het is de wederpartij verboden deze materialen aan derden te verstrekken, derden hierin inzage te verlenen of deze materialen te vermenigvuldigen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Weborama.

8.     De wederpartij staat er voor in dat alle door of namens hem aan Weborama te verstrekken of verstrekte uitingen, gegevens, documentatie en overige informatie geen inbreuk maken op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden, zodat Weborama door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk maakt op rechten die deze derden kunnen doen gelden krachtens de auteurswet of andere nationale en internationale regelingen met betrekking tot auteursrecht of intellectuele eigendom. De wederpartij, of de door de wederpartij ingeschakelde derde, is aansprakelijk voor eventuele schade die Weborama door dergelijke inbreuken lijdt en vrijwaart Weborama voor aanspraken van deze derden.

9.     Het is Weborama te allen tijde toegestaan te publiceren over de overeengekomen werkzaamheden c.q. dienstverlening en hierbij de uiting van de wederpartij als voorbeeld te gebruiken in haar demo’s, websites en andere vormen van publicaties. Indien redactionele tekstuele toevoegingen, voor bijvoorbeeld een case, worden gedaan, zullen deze te allen tijde in overleg met wederpartij worden vastgesteld.

18         Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

1.     Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden is Weborama gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden, op het tijdstip waarop de wederpartij:

a.   in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;

b.    (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;

c.   door executoriale beslaglegging wordt getroffen;

d.    onder curatele of onder bewind wordt gesteld;

e.    anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.

2.     Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

3.     De wederpartij is te allen tijde verplicht de curator c.q. bewindvoerder op de hoogte te stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

19         Overmacht

1.     Ingeval er sprake is van overmacht aan de zijde van de wederpartij of Weborama, is Weborama gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij, te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

2.     Onder overmacht aan de zijde van Weborama wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Weborama, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers, zoals RTB platforms, SSPs, ad-exchanges, services providers, webhosts, etc., of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van Weborama.

3.     Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Weborama en/of van de wederpartij of dreiging van deze omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, natuurverschijnselen e.d. evenals door internet- of stroomstoringen of andere technische storingen e.d. ontstane (op)leveringsproblemen of verstoringen in de communicatie met de servers van Weborama.

4.     Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden zijn verplichtingen jegens Weborama tot aan dat moment na te komen.

20         Annulering, opschorting

1.     Ingeval de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wenst te annuleren, is hij aan Weborama een door Weborama nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle reeds door Weborama gemaakte kosten en haar door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Weborama is gerechtigd voornoemde schadevergoeding te fixeren en – naar haar keuze en afhankelijk van de reeds verrichte werkzaamheden c.q. leveringen – 60 tot 100% van de overeengekomen prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.

2.     De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal Weborama vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

3.     Weborama is gerechtigd alle reeds door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de door de wederpartij verschuldigde schadevergoeding.

4.     Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij is de vergoeding voor alle op dat moment reeds verrichte werkzaamheden c.q. gemaakte kosten direct opeisbaar en is Weborama gerechtigd deze bij de wederpartij in rekening te brengen. Weborama is bovendien gerechtigd alle gedurende de opschortingperiode te maken c.q. gemaakte kosten evenals de voor de opschortingperiode reeds gereserveerde uren bij de wederpartij in rekening te brengen.

5.     Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur niet kan worden hervat, is Weborama gerechtigd de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur wordt hervat, is de wederpartij gehouden eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van Weborama te vergoeden.

21         Toepasselijk recht, bevoegde rechter

1.     Op de tussen Weborama en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.     Eventuele geschillen zullen exclusief worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar Weborama is gevestigd, zij het dat Weborama altijd de be­voegdheid behoudt het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.

3.     Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, is Weborama gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of – naar haar keuze – de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.

Datum: 9 december 2013