Up to date blijven over de laatste ontwikkelingen en cases?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief & mis niets!
Uw inschrijving kan niet worden opgeslagen. Probeer het opnieuw.
Je inschrijving voor de nieuwsbrief van Weborama is gelukt!

Verplicht veld *

* Door u in te schrijven voor onze nieuwsbrief, gaat u akkoord met het ontvangen van e-mail marketingcommunicatie van Weborama Nederland. Je kunt je natuurlijk altijd weer afmelden via de afmeldlink onder aan elke nieuwsbrief of door contact op te nemen.

Subscribe!

Algemene voorwaarden

PDF

Algemene voorwaarden van:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Weborama Nederland B.V.,

statutair gevestigd en kantoorhoudend Keizersgracht 176-4, 1016DW Amsterdam,
inschrijfnummer KvK 34214606, BTW NL813797573B01

1. Offerte en overeenkomst

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Weborama Nederland advertentie-technologie diensten (hierna de “dienst” of “diensten”) van Weborama Nederland Nederland B.V. (hierna “Weborama Nederland”) en op alle overeenkomsten (“overeenkomst”) gesloten tussen Weborama Nederland en haar klanten (hierna “klant”), door middel van een Purchase Order of anderzins.

b. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Klant zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Weborama Nederland’s diensten

a. De diensten bestaan uit de in de purchase order en/of insertion order beschreven diensten, en de functionele kenmerken en technische specificaties van de diensten zijn zoals nader omschreven op de Weborama Nederland Support pagina’s op https://support.weborama.nl.

b. Weborama Nederland stelt de diensten ter beschikking aan Klant als platform-as-a-service. De Klant is bekend met de functionele kenmerken van de dienst en is ervoor verantwoordelijk dat de dienst aan haar wensen en behoeften voldoet.

c. Weborama Nederland zal zich inspannen om de diensten zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, en dat deze aan de uitdrukkelijk omschreven specificaties voldoet. Weborama Nederland streeft naar een beschikbaarheidspercentage van 95%. Weborama Nederland kan alleen niet garanderen dat de dienst ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal functioneren of dat steeds alle fouten en gebreken worden verbeterd. Verder kan Weborama Nederland niet garanderen dat de resultaten van het gebruik van de dienst altijd accuraat en/of betrouwbaar zijn of dat de dienst geschikt is voor het feitelijke en/of beoogde gebruik van de dienst door de Klant.

d. Als Weborama Nederland de dienst materieel wijzigt dan zal zij haar best doen om de Klant hiervan zo ver mogelijk van tevoren op de hoogte te stellen, maar zij behoudt zich het recht voor om de dienst te allen tijde, om welke reden en zonder voorafgaande kennisgeving tijdelijk of permanent te wijzigen of te beëindigen op technische of commerciële gronden. Weborama Nederland aanvaardt in verband met een tijdelijke of permanente wijziging of beëindiging van de dienst geen enkele aansprakelijkheid tegenover Klant.

e. Voor het kunnen leveren van de Weborama Nederland diensten maakt Weborama Nederland gebruik van diensten van derden. Deze diensten worden onder andere benaderd via API’s en andere technische middelen, en kunnen onder meer bestaan uit hosting partijen, RTB (real-time-bidding) platforms waaronder SSPs (supply-side-platforms), data suppliers, analytics, exchanges, aggregators, etc..

f. Bij het inschakelen van derden zal Weborama Nederland telkens de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De Klant erkent dat Weborama Nederland echter geen invloed uitoefent op de inhoud of betrouwbaarheid van de diensten van derden. Hoewel Weborama Nederland commercieel redelijke inspanningen zal leveren om een en ander samen te laten werken kan zij niet garanderen dat de betreffende diensten van derden altijd werken of altijd betrouwbaar werken, al dan niet in samenhang met de Weborama Nederland diensten.

g. De Klant erkent en gaat ermee akkoord dat de voorwaarden van de hierboven genoemde derde partijen, waaronder ook eventuele beperkingen ten aanzien van de aard, inhoud en betrouwbaarheid van zulke diensten, ook gelden voor Klant en Klant machtigt Weborama Nederland hierbij onherroepelijk om zulke voorwaarden en beperkingen namens Klant te accepteren. Bovendien zal Klant ook nog apart van toepassing zijnde voorwaarden accepteren als zo een derde daarom vraagt.

h. De Klant erkent en gaat ermee akkoord dat Weborama Nederland naast de expliciet in deze algemene voorwaarden opgenomen garanties en toezeggingen, geen aanvullende garanties of toezeggingen van welke aard dan ook biedt in verband met het gebruik van de diensten.

i. Waar Klant gebruik maakt van de diensten voor haar klanten en opdrachtgevers, dan accepteert de Klant de beperkingen in deze algemene voorwaarden ten aanzien van garanties, toezeggingen, voorwaarden en aansprakelijkheid mede namens die klanten en opdrachtgevers, waarbij zij verklaart daartoe gerechtigd te zijn.

3. Prijzen en betaling

a. Weborama Nederland factureert maandelijks achteraf. De prijzen en betaaltermijn zijn beschreven in het contract, of de betreffende purchase en/of insertion order(s).

b. Prijzen en bedragen zijn excl. BTW tenzij anders vermeld.

c. Reclames dienen te worden gemaakt binnen 30 dagen na factuurdatum.

d. Bij te laten betaling kan Weborama Nederland de wettelijke handelsrente in rekening te brengen en de levering van de diensten opschorten.

4. Verantwoordelijkheden van Klant

a. De Klant krijgt toegang tot de diensten door middel van een console (en waar van toepassing API-keys). De Klant is verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van haar console accountgegevens, en voor alle activiteiten onder haar account.

b. De Klant mag de Weborama Nederland dienst niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden en stemt ermee in om de Weborama Nederland dienst niet te gebruiken op een manier die in strijd is met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

c. De Klant kan haar toegang tot de diensten niet verkopen of aan derden geheel of gedeeltelijk aanbieden, anders dan op een manier gebruikelijk in de advertentie-industrie (bijvoorbeeld als mediabureau) en zoals voorzien in de omschrijving van de dienst.

d. Als de Klant gebruikt maakt van de diensten op een manier die illegaal is of anderszins niet voldoet aan de voorwaarden van de overeenkomst dan kan Weborama Nederland, als zij daar redelijkerwijs reden voor heeft, de toegang van de Klant tot de diensten tijdelijk of permanent buiten werking stellen.

5. Privacy en cookies

a. Klant kan met behulp van de diensten gegevens waaronder persoonsgegevens (in de zin van de wet) verwerken van bezoekers en gebruikers van Klant’s websites, apps en andere digitale properties (“first-party data”).

b. Weborama NederlandKlant verklaart en stemt ermee in dat zij voor de first-party data de diensten zal gebruiken in overeenstemming met, en niet in strijd met, de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679/EU) en de ePrivacy Richtlijn (2002/58/EG), de laatste zoals geïmplementeerd in de Telecommunicatiewet en zoals op termijn vervangen.

c. Weborama Nederland verwerkt first-party persoonsgegevens van gebruikers van Klant alleen op basis van een verwerkersovereenkomst tussen Klant (verantwoordelijke) en Weborama Nederland (verwerker).

d. Klant zal in verband met het gebruik van de diensten voor het plaatsten van cookies en daarmee vergelijkbare technieken, waaronder het gebruik van Weborama Nederland tags en/of voor het verwerken van persoonsgegevens door Weborama Nederland voor analytics en attributie doeleinden, ervoor te zorgen dat aan gebruikers de juiste informatie wordt gegeven, een en ander zoals vermeld in het support document Privacy en Cookies Compliance voor Klants – Implementatie (te raadplegen in het Developer Support Center op https://support.weborama.nl).

e. Weborama Nederland kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld als de Klant zich niet aan bovenstaande verplichtingen houdt, waaronder het niet verstrekken van de benodigde informatie, en de Klant zal Weborama Nederland schadeloos stellen in verband met en vrijwaren van dergelijke claims, waaronder audits en handhaving door toezichthouders en claims van gebruikers, en inclusief kosten van juridische bijstand.

6. Support

a. De documentatie bij de diensten is in principe toereikend om de diensten zelfstandig te kunnen gebruiken. Weborama Nederland levert standard basic gebruikers- en technische ondersteuning en support bij het gebruik van de diensten. Tegen betaling van de dan geldende tarieven is aanvullende gebruikers- en technische ondersteuning en support beschikbaar.

b. Ondersteuning en support wordt verleend op basis van ‘best effort’.

7. Auteursrecht, geheimhouding en publiciteit

a. De Klant erkent en gaat ermee akkoord dat zij de dienst en de bijbehorende documentatie, niet zal reproduceren, dupliceren of kopiëren.

b. De Klant erkent dat de eigenschappen, prestaties, methoden, technologieën, set-up, parametrisering en alle andere informatie met betrekking tot de Weborama Nederland dienst en de onderliggende software, principes, methoden en documentatie, auteursrechtelijk beschermd zijn of als vertrouwelijke informatie worden beschouwd, en handelsgeheimen van Weborama Nederland bevatten. De Klant zal de dienst en de onderliggende software, principes en methoden niet reverse-engineeren of anderszins achterhalen, tenzij en voor zover uitdrukkelijk op grond van de wet toegestaan.

c. De Klant erkent dat Weborama Nederland op grond van de overeenkomst vertrouwelijke informatie aan Klant beschikbaar zal stellen en zij zal alle redelijke maatregelen treffen om openbaarmaking van deze informatie te voorkomen en deze aan haar medewerkers, klanten en externe leveranciers en adviseurs alleen op een “need-to-know” basis ter beschikking stellen.

d. De Klant en Weborama Nederland verbinden zich om gedeelde vertrouwelijke informatie geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

e. Weborama Nederland mag Klant als klant noemen in haar communicatie, en Klant mag Weborama Nederland als leverancier noemen.

8. Duur en beëindiging

a. De overeenkomst is geldig voor een jaar vanaf de laatste datum van ondertekening, en wordt daarna automatisch per jaar verlengd, tenzij opgezegd tegen het einde van een termijn met inachtneming van een opzeggingstermijn van 90 dagen. Als Klant haar account voor meer dan 180 dagen niet gebruikt dan kan Weborama Nederland tussentijds opzeggen met inachtneming van een opzeggingstermijn van 30 dagen.

b. Naast de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden op de gronden in de wet, kan Weborama Nederland een overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Klant geheel of gedeeltelijk beëindigen als:

i. voor of door Klant faillissement wordt aangevraagd of Klant failliet wordt verklaard,

ii. door Klant voorlopige surcéance wordt aangevraagd of is verleend,

iii. de onderneming van Klant wordt geliquideerd of beëindigd, of

iv. Klant zich niet houdt aan de verplichting uit artikel 5 (Privacy en cookies).

c. Bij beëindiging van de overeenkomst:

i. eindigt per direct de toegang van Klant tot de diensten, en

ii. is Klant per direct de laatste fees verschuldigd, indien van toepassing.

d. De volgende verplichtingen duren voort na beëindiging: artikel 5 (Privacy en cookies), artikel 7 (Auteursrecht, geheimhouding en publiciteit) en artikel 9 (Garanties, aansprakelijkheid en vrijwaring).

9. Garanties, aansprakelijkheid en vrijwaring

a. Aansprakelijkheid van Weborama Nederland is beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

b. Weborama Nederland is niet aansprakelijk voor:

i. fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door de Klant ter hand is gesteld,

ii. misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst als deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de Klant,

iii. fouten of tekortkomingen van door of namens de Klant ingeschakelde derden, en

iv. fouten of tekortkomingen in het geleverde resultaat.

c. De aansprakelijkheid van Weborama Nederland is beperkt tot de extra kosten van Klant die het directe gevolg zijn van de toerekenbare tekortkoming. De totale aansprakelijkheid van Weborama Nederland is beperkt tot een bedrag gelijk aan het laagste van de volgende twee bedragen: EUR 10.000, of het bedrag gelijk aan de totaal betaalde prijs (exclusief BTW) van de met Weborama Nederland overeengekomen diensten in het jaar voorafgaand aan het schadebrengende feit, met uitzondering kosten van diensten uitgevoerd door derden zoals media spend en third-party data subscriptions.

d. Elke verdere aansprakelijkheid van Weborama Nederland voor door Klant geleden schade is uitgesloten, ongeacht de wijze waarop een eventuele actie wordt aangespannen, hetzij uit wanprestatie, hetzij uit onrechtmatige daad of anderszins. Weborama Nederland is in geen geval gehouden tot vergoeding van enige bedrijfsschade, gevolgschade of andere indirecte schade, waaronder in het bijzonder is begrepen schade wegens winstderving, het uitblijven van te verwachten besparingen of het verlies van gegevens.

e. Bovenstaande beperkingen gelden niet in geval van opzet of bewuste roekeloosheid.

f. De Klant vrijwaart Weborama Nederland voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de verlening van de dienst.

10. GDPR Kennisgeving voor Inschrijving Nieuwsbrief

a. Door u in te schrijven voor onze nieuwsbrief, gaat u akkoord met het ontvangen van e-mail marketingcommunicatie van Weborama Nederland. We zullen uw persoonlijke gegevens verwerken voor het verstrekken van de nieuwsbrief en eventuele updates over onze producten en diensten. We respecteren uw privacy en uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verstrekken van de nieuwsbrief en gerelateerde doeleinden. U heeft het recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken en u kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief door te klikken op de "Unsubscribe"-link onderaan elke e-mail of door contact met ons op te nemen via de contactgegevens op onze website. Voor meer informatie over ons privacybeleid, kunt u onze Privacy pagina raadplegen. Wij gebruiken Brevo (Sendinblue) als ons marketingplatform. Door u in te schrijven voor onze e-mail, erkent u dat uw gegevens worden overgedragen aan Brevo (Sendinblue) voor verwerking.

Meer informatie over het privacybeleid van Brevo vindt u hier.

11. Overige voorwaarden

a. Weborama Nederland behoudt zich het recht voor commercieel redelijke wijzigingen aan te brengen in de diensten en/of deze voorwaarden, bijvoorbeeld om ze aan te passen aan gewijzigde wet- of regelgeving of om prijzen te herzien. Weborama Nederland zal gewijzigde voorwaarden aan de Klant ter beschikking stellen. De Klant kan tot 30 dagen na het beschikbaar stellen van de nieuwe voorwaarden de overeenkomst opzeggen als zij zich niet kan vinden in de wijzigingen. Als de Klant niet binnen deze 30 dagen opzegt dan gaat zij akkoord met de wijzigingen. Voor een aanpassing van de verwerkersovereenkomst gelden aparte voorwaarden die in de verwerkersovereenkomst staan.

b. Weborama Nederland is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en niet krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

c. De overeenkomst roept geen bevoegdheid voor partijen in het leven om voor of namens de andere partij verplichtingen aan te gaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de andere partij.

d. Geen van de partijen zal enige rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst cederen of op enigerlei wijze overdragen aan een derde zonder uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Toestemming is niet vereist in geval van een fusie of in geval van overdracht van de gehele onderneming aan een derde die deze voortzet.

e. Nederlands recht is van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. De rechter in het arrondissement Amsterdam is exclusief bevoegd.


Datum: 18-10-2023